NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Co-morbiditeit

Verslaving gaat vaak gepaard met ernstige complicaties op het gebied van zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid en heeft negatieve consequenties voor het sociaal maatschappelijk functioneren. De belangrijkste psychiatrische co-morbide stoornissen zijn de stemmingsstoornissen (25-40%), ADHD (25-40%), psychotische stoornissen (30%) en angststoornissen (15-25%). Ook persoonlijkheidsstoornissen komen veelvuldig voor in samenhang met middelenproblematiek, waarbij de schattingen uiteenlopen van 50 tot 90%. Daarnaast is er een veelheid aan somatische complicaties variërend van bijvoorbeeld hepatitis B en C (15%; 50%) en HIV (20%) onder intraveneus drugsgebruikers, en levercirrose (10-40%), neurologische complicaties (10-20%) en cardiale complicaties (5%) bij alcoholafhankelijke patiënten.

NISPA houdt zich bezig met projecten op het gebied van bovengenoemde co-morbide psychiatrische en somatische problematiek. Projecten richten zich op prevalentie en diagnostiek, de ontwikkeling van effectieve interventies voor specifieke doelgroepen en het bundelen van kennis voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van richtlijnen. Hoofdthema’s zijn co-morbide cognitieve stoornissen, trauma, angst en ADHD.

Voor een overzicht van alle projecten binnen dit thema, klikt u <hier>.