NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Tweede ronde workshop/symposium 2018

workshop

1. Handreiking GHB terugvalmanagement
Evelien Joosten, psycholoog en onderzoeker NISPA (workshopleider), Arnt Schellekens, psychiater Radboudumc en wetenschappelijk directeur NISPA, Harmen Beurmanjer, onderzoeker, Novadic-Kentron (workshopbegeleider) en Boukje Dijkstra, algemeen directeur, NISPA
Patiënten met een stoornis in het gebruik van GHB laten een sterk patroon zien van gebruik in combinatie met psychosociale problemen op verschillende gebieden en hoge kans op terugval. Er zijn geen richtlijnen beschikbaar voor de psychosociale behandeling van GHB patiënten en de standaard die op dit moment ontwikkeld wordt is vanwege ontbrekende evidentie erg globaal. Het project GHB terugvalmanagement, gefinancierd door ZonMw, heeft geleid tot (de eerste aanzet van) een toegankelijke en toepasbare handreiking die interventies beschrijft om het terugvalpercentage na GHB detoxificatie te verlagen. Tijdens deze workshop worden de eerste resultaten gepresenteerd van de literatuurstudie, focusgroepen met cliënten, naasten en professionals en de eerste aanzet van de handreiking. In deze workshop is vooral ruimte voor vragen en discussie over deze handreiking welke middels een pilot getest gaat worden op uitvoerbaarheid.

2. Palliatieve zorg voor mensen met een verslaving en multiproblematiek
Chantal ter Huurne, verpleegkundig specialist GGZ (workshopleider), Tactus, Boukje Dijkstra, algemeen directeur NISPA (workshopbegeleider)
Er is nog geen ‘standaard’ zorg voor mensen met verslaving in een palliatieve fase. Uit de literatuur en praktijk blijkt dat er bij zorg- en hulpverleners in Nederland onvoldoende bekend is over de specifieke noden van deze doelgroep en hun naasten. Het leger des Heils is in samenwerking met Radboudumc en NISPA een studie gestart die zich richt op hoe palliatieve zorg voor mensen met een verslaving en multiproblematiek in Nederland is georganiseerd en welke problemen, behoeften, verbeterpunten en goede voorbeelden zorgverleners, cliënten en naasten ervaren of suggereren. Tijdens deze studie is gewerkt met een semigestructureerde manier van interviewen van cliënt en naasten. Voor hulpverleners, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn er focusgroepen georganiseerd. De studie levert waardevolle informatie op om palliatieve zorg voor mensen met een verslaving en multiproblematiek verder te ontwikkelen.
Tijdens de workshop zullen de belangrijkste resultaten besproken worden en worden deelnemers gevraagd te reflecteren op de resultaten, maar ook om mee te denken over hoe we met de resultaten verder kunnen. De ontwikkeling van de handreiking ‘besluitvorming passende zorg voor doorgebruikers’ wordt toegelicht als een methodiek om te komen tot het besluit over te gaan tot palliatieve zorg.

3. De hulpverlener als patiënt of een collega die hulp kan gebruiken
Pauline Geuijen, epidemioloog en onderzoeker Radboudumc en Joanneke Kuppens, verslavingsarts ABS-artsen
In deze workshop staat verslavingsproblematiek onder collega’s centraal. Hierbij komen twee perspectieven aan bod: een verslaafde patiënt die ook hulpverlener is, een hulpverlener die ook verslaafd is. In het eerste geval is het de vraag waar u als behandelaar van een patiënt die ook hulpverlener is op moet letten. Wat is er anders bij een patiënt die zelf ervaring heeft als hulpverlener? Wat zijn valkuilen? En welke adviezen hebben de collega’s van ABS artsen voor u?
In het tweede geval is het de vraag wat u als collega kunt doen, wanneer u het idee heeft dat een collega kampt met verslavingsproblemen. Hoe herkent u dergelijke problematiek bij uw collega? Hoe maakt u uw vermoedens bespreekbaar? Welke mogelijkheden zijn er om uw collega te steunen?
De workshop begint met een korte inleiding vanuit de wetenschap, waarna in een tweetal praktijk georiënteerde sessies beide perspectieven zullen worden uitgediept in de vorm van een rollenspel en een discussie.

4. Ouderschap en verslaving
Margreet van der Meer, Hoofd afdeling Kwaliteit Innovatie Centrum/onderzoeker, VNN
In deze workshop wordt ingegaan op de intergenerationele overdracht van verslaving. De focus van de workshop ligt vooral op de aandacht voor ouderschap en verslaving. Wat is ‘goed genoeg’ ouderschap en wat hebben cliënten nodig om ondersteunt te worden in hun ouderschap? Wat is zichtbaar bij rolverwarring ouder en kind (parentificatie)? Wat gebeurt er in de huidige praktijk ten aanzien van het bespreekbaar maken van ouderschap en welke belemmeringen zijn hierbij zichtbaar.
Het doel van de workshop is kennisoverdracht en discussie.

symposium

Iatrogene verslaving
Er is in toenemende mate aandacht voor zogenaamde iatrogene verslavingen, dus verslaving op dokters recept. De belangrijkste middelen waar het hier om gaat zijn opioide pijnstillers, slaapmedicatie en ADHD medicatie. In een drietal lezingen zal de huidige epidemiologie van deze iatrogene verslavingsproblematiek worden toegelicht. Tevens zal worden stilgestaan bij preventieve mogelijkheden en behandelopties. Hoe zorgen we ervoor dat dokters niet aan de wieg staan van het ontwikkelen van verslavingsproblemen bij patiënten en wat kunnen we doen als het kwaad eenmaal is geschied. In de lezingen zal tevens aandacht zijn voor NISPA onderzoek dat op dit terrein wordt uitgevoerd en zullen de eerste resultaten daarvan worden gedeeld.

 

BijlageGrootte
PDF icon abstracts ronde 2.pdf707.61 KB