NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Motivatie voor verandering

Motivatie voor behandeling en verandering in de verslavingszorg. De intramurale motivatie centra [IMC's] zijn eind jaren negentig opgericht voor mensen die al langere tijd afhankelijk zijn van middelen en niet gemotiveerd zijn om een behandelingstraject in te gaan. Doel van het IMC is om laagdrempelige hulp te bieden aan deze patiënten. Vanaf 2003 nemen de meeste IMC's in Nederland deel aan de IMC-benchmark. Deze wordt uitgevoerd door het Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction, NISPA.

Eén van de vragen die bij deze benchmark is gerezen, is op welke wijze bij de verschillende IMC's invulling wordt gegeven aan het behandelingsaanbod. Met andere woorden: wat is de visie op de zorg bij de IMC's, welke doelgroepen worden bediend, hoe is de zorg georganiseerd en met welke disciplines wordt de hulp geboden. In het najaar van 2008 wordt daarom een inventarisatie gehouden bij alle IMC's rond deze thema's. Hiertoe worden de behandelingscoördinator en manager van de IMC's geënterviewd aan de hand van een bewerking van de Integrated Dual Diagnosis Treatment questionnaire. Van de patiënten van de verschillende IMC's zijn ook gegevens bekend over hun motivatie voor verandering en behandeling, de psychopathologie en persoonlijkheid en de manier waarop ze het IMC hebben doorlopen. Voor de uitvoering van dit onderzoek zoeken wij twee studenten die dit onderzoek kunnen uitvoeren in het kader van hun Master's thesis. Taken Literatuurstudie, bewerken van de IDDT naar een voor IMC's geschikte vragenlijst, houden van de interviews, analyseren interviews, relateren van de IDDT gegevens aan de kenmerken van de patiënten binnen elk van de IMC's, rapporteren zowel schriftelijk als mondeling.

Aanvullende onderzoeksvragen zijn dus heel goed mogelijk: er ligt veel cijfermateriaal vanuit de benchmark. Te denken valt bijvoorbeeld aan een combinatie van gegevens uit deze interviews met patiëntgegevens over motivatie of dergelijke. Op deze wijze zijn ook voor psychologie studenten interessante thema's uit de gegevens te betrekken. Er zijn al een aantal scripties over deze materie geschreven.

Periode

Het onderzoek dient plaats te vinden in het laatste kwartaal van 2008.

Begeleiding

De IMC benchmark vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van prof.dr. C.A.J. de Jong van het NISPA. De studenten worden bij dit onderzoek begeleid mevr. dr. G.H. de Weert-van Oene [projectleider van de IMC benchmark]. Bij de interviews worden de studenten begeleid door C. Verbrugge, projectcoördinator IMC benchmark.

Informatie en aanmelding Prof. Dr. C.A.J. de Jong.