NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

GHB monitor 1.0

Detoxificatie van GHB afhankelijkheid met farmaceutische GHB

2010-2013

Download rapport

Waarom dit onderzoek?

Sinds 2005 nam het aantal patiënten dat aanklopten bij de verslavingszorg vanwege problemen met GHB snel toe. Naar aanleiding van de heftige onthoudingsverschijnselen die kunnen optreden bij ontwenning van GHB ontstond de behoefte aan een veilige detoxificatiemethode voor deze nieuwe groep patiënten. Binnen Novadic-Kentron was reeds een methode (DeTiTap®) ontwikkeld die voor dit project verder geprotocolleerd en geïmplementeerd werd. De doelen van het project waren: ruimer inzicht krijgen in de populatie en het detoxificatieproces, documenteren van de effecten van de verschillende gebruikte methoden en de factoren die de effecten beïnvloeden, het delen van ervaringen binnen de verslavingszorg en het op basis daarvan vaststellen van een practice-based richtlijn voor GHB detoxificatie.

Wat hebben we gedaan?

Het design van de GHB monitor kan het beste beschreven worden als een multicenter observationele prospectieve cohort studie. Hierbij werd de gebruikelijke opnameprocedure gevolgd binnen de verslavingszorg, waaronder inschrijving, intakegesprek en medische screening door een arts. Bij de patiënt werden vragenlijsten afgenomen op verschillende momenten: twee weken voor opname (baseline), op de opnamedag, tijdens de opname, op de ontslagdag en drie maanden na afronding van de detoxificatie. Er werd informatie verzameld over middelengebruik, psychische klachten, persoonlijkheid, kwaliteit van leven, onthoudingsklachten, behandeling en medicatiegebruik.

Wat hebben we gevonden?

Het detoxificatieprotocol volgens DeTiTap® werd door alle betrokken verslavingszorginstellingen naar tevredenheid toegepast en er vinden weinig complicaties plaats. De uitvoering van DeTiTap® vraagt van instellingen een behoorlijke investering om de kennis en kunde te ontwikkelen en te behouden. De noodzakelijke één op één begeleiding maakt de detoxificatie daarnaast duurder dan gebruikelijk is voor andere middelen.
GHB verslaafde laten zich kenmerken door een lage kwaliteit van leven, veel co-amorbide middelengebruik en psychiatrische stoornissen, slaapproblemen, hoge craving, veelvuldig outgaan, veel ziekenhuisopnames en contacten met de politie. Een zeer in het oogspringende bevinding was de hoge terugval onder GHB-verslaafden; ten tijde van de follow-up was twee derde teruggevallen in GHB gebruik.
Bij vervolgonderzoek zal veel aandacht moeten uitgaan naar het hoge risico op terugval in GHB gebruik, waarbij in het bijzonder gekeken dient te worden naar de samenhang met psychopathologie en ziekte-inzicht.

Wie zijn betrokken? 

Het project valt onder de Stichting Resultaten Scoren en ontving subsidie van het ministerie van VWS. Het project werd door NISPA in samenwerking met Brijder, IrisZorg, Novadic-Kentron, Tactus, Victas, VNN en VvGI uitgevoerd. De volgende personen zaten in het projectteam:

  • Dr. Boukje Dijkstra (wetenschappelijk projectleider, NISPA)
  • Cor Verbrugge (projectcoördinator, Novadic-Kentron)
  • Margreet Maselaman-Borst (projectcoördinator, IrisZorg)
  • Drs. Rama Kamal (arts onderzoeker, Novadic-Kentron)
  • Dr. Gerdien de Weert (IrisZorg)
  • Prof. Dr. Cor de Jong (wetenschappelijk directeur, NISPA)

Gerelateerde publicaties

© 2023 Nispa ® alle rechten voorbehouden.