NISPA

Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Jonge delinquenten met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik. Een verkenning op basis van literatuur en ervaringen van experts.

TitelJonge delinquenten met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik. Een verkenning op basis van literatuur en ervaringen van experts.
PublicatietypeReport
Jaar van publicatie2014
AuteursVanDerNagel JEl, Kea R
InstitutionTactus / William Schrikker Groep
Trefwoordenaddiction, delict, forensisch, Juvenile Delinquency, Lichte verstandelijke beperking, Mild Intellectual Disability, problematisch middelengebruik, verslaving
Samenvatting

 Conclusies en aanbevelingen

De groep jongeren waarbij sprake is van een LVB, delictgedrag en middelengebruik is oververtegenwoordigd binnen Justitie en (jeugd)reclassering. De groep wordt gekenmerkt door forse bijkomende problematiek en blijvende kwetsbaarheid. Binnen zowel jeugd- als volwassenreclassering wordt de groep nog onvoldoende herkend en is onvoldoende specifieke kennis en vaardigheid aanwezig om de groep goed te kunnen begeleiden. Ook is in de keten onvoldoende zorgaanbod voorhanden voor deze groep.

Voor een verbeterde reclasseringsbegeleiding van jonge delinquenten met een LVB en problematisch middelengebruik wordt aanbevolen:
- Het ontwikkelen van een specifieke reclasseringsbegeleiding, welke gericht is op het verminderen van risicovol gebruik, verminderen van redicive en verbeteren van kwaliteit van leven. Binnen een dergelijk programma dient deskundigheid van de drie vakgebieden te worden geïntegreerd. In dat aanbod moet worden aangesloten bij de richtlijnen en modellen voor interventies voor jongeren met een LVB en verslaving en staat het motiveren van de jongere voor hulp voorop. Daarnaast is sprake van uitgebreide diagnostiek en wordt te allen tijde het netwerk van de jongere betrokken bij de begeleiding. Ook gaat veel aandacht uit naar het vinden van passende dagbesteding.Daarnaast dient ook het organiseren van blijvende ondersteuning (binnen het sociale en/of professionele netwerk) structureel onderdeel uit te maken van de methode.

Om dit zorgaanbod goed te kunnen uitvoeren zijn een aantal randvoorwaarden nodig, te weten:
- Scholing van medewerkers en training in het signaleren van verslaving en de lichte verstandelijke beperking alsmede in het communiceren en begeleiden van deze groep.
- Structurele screening op LVB en middelengebruik met behulp van bestaande screeners, zoals LVB screener (Kaal e.a. 2012b) en SumID-Q (VanDerNagel, 2011b) om de problematiek in een vroeg stadium in kaart te brengen.
- Organiseren van een sluitende keten waarin zowel jeugd- als volwassenstrafrechtketen partners betrokken zijn en daarnaast ook maatschappelijke partners, LVB instellingen en reguliere GGZ. Vanaf het begin moet al in gezamenlijk overleg duidelijk worden wat nodig is voor de jongere

 

Alternate TitleJuveline delinquents with mild intellectual disability and substance use disorders