NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

NISPA-dag 2023 100% wetenschap, 100% praktijk

NISPA-dag 2023 100% wetenschap, 100% praktijk

Op don­der­dag 16 no­vem­ber vond de jaar­lijk­se NIS­PA-dag plaats, de jaar­lijkse ken­nis­uit­wis­se­ling tussen en voor me­de­wer­kers van onze NIS­PA-in­stel­lin­gen (Novadic-Kentron, Iris­Zorg, Tac­tus, VNN, het Vin­cent van Gogh In­sti­tuut en het Le­ger des Heils). Ruim 300 mensen hebben met elkaar recente onderzoeksresultaten verkend, nieuwe inzichten gedeeld, en deelgenomen aan discussies en het uitwisselen van praktijkervaringen. Dit ge­beur­de zo­wel for­meel als in­for­meel tij­dens de pauze- en lunchmomenten. Ie­der­een was en­thou­si­ast en ge­dre­ven, met als ge­meen­schap­pe­lijk doel het ver­bin­den van ken­nis en prak­tijk­er­va­ring. Was je niet aanwezig, maar wil je het programma en de abstracts teruglezen? Dat kan via onze website.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.