NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Organisatiestructuur

Het NISPA heeft qua organisatiestructuur het karakter van een netwerk. De basis van dit netwerk bestaat uit drie overlegvormen: NISPA Bestuur (bestuursleden van de instellingen), NISPA Wetenschap (voorzitters van de Wetenschappelijke Commissies van de instellingen) en NISPA forum (uitvoerende onderzoekers/promovendi van de instellingen). Onderstaand worden de taken en activiteiten binnen de organisatiestructuur beschreven.

NISPA bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit alle bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen (de participanten) en komt samen met NISPA management tenminste twee keer per jaar bijeen. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de stichting. De bestuursleden van het dagelijks bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester (de functie van secretaris en penningmeester kan door dezelfde persoon worden vervuld). Het dagelijks bestuur voert taken uit in afstemming met het algemeen bestuur en in samenwerking met het management. Het dagelijks bestuur geeft leiding aan de voorbereiding en uitvoering van de (meer)jaarplannen en andere plannen binnen vastgestelde beleidskaders en geeft leiding aan de uitvoering ervan. Het dagelijks bestuur komt tenminste twee keer per jaar bijeen.

NISPA management

NISPA management bestaat uit een wetenschappelijk directeur en een algemeen directeur met ondersteuning door de managementassistente. NISPA management draagt zorg voor de ontwikkeling van het onderzoeksprogramma van het NISPA en uitvoering en organisatie van onderzoek en onderzoeksondersteuning binnen NISPA. Zij hebben de dagelijkse leiding over de voorbereiding en uitvoering van het in het bestuur vastgestelde beleid en alle daarvoor benodigde randvoorwaardelijke activiteiten. De NISPA directeuren geven leiding aan managementassistenten, studentassistenten en projectmedewerkers. Het management bereidt de besluiten van het algemeen bestuur voor, zorgt voor de uitvoering van de genomen besluiten, zorgt daarbij voor heldere procedures en ziet toe op de goede uitvoering daarvan. Het management ziet toe op de uitvoering en kwaliteit van in opdracht van de stichting ontwikkelde producten. Het management onderhoudt in samenspraak met het algemeen bestuur relaties met voor de stichting relevante organisaties en vertegenwoordigt de stichting anderszins. Het management stelt voor het algemeen bestuur jaar- en beleidsplannen op en is daarin proactief. Het management stelt jaarlijkse begroting en financiële verantwoording op en doet het algemeen bestuur wijzigingen daarop ter besluitvorming toekomen. Het management leidt de vergaderingen van NISPA wetenschap, NISPA forum en de bijeenkomst met de wetenschappelijke commissies van de instellingen en bereidt deze voor.

NISPA wetenschap

NISPA wetenschap bestaat uit de voorzitters van de wetenschappelijke adviesraden van de aangesloten instellingen en het management. NISPA wetenschap komt één keer per maand (tweede vrijdag van de maand) bij elkaar om lopende en inhoudelijke zaken te bespreken. De vergaderpunten worden door het management en de wetenschapsleden ingebracht. De bijeenkomsten vinden wisselend fysiek en online plaats.

NISPA forum

Het NISPA forum bestaat uit leden van NISPA wetenschap aangevuld met door NISPA betrokken practitioners met onderzoeksaffiniteit, promovendi, onderzoekers, beleidsmedewerkers en cliëntvertegenwoordigers van de aangesloten instellingen. NISPA forum komt 1 x per maand (tweede vrijdag van de maand) bij elkaar, fysiek dan wel online. Tijdens NISPA forum worden mensen uitgenodigd om onderzoeken te presenteren, worden er inhoudelijke discussies gevoerd, worden er presentaties of proefpromoties geoefend, worden er artikelen besproken of eventueel wordt een externe spreker uitgenodigd. Cliëntvertegenwoordigers denken daarbij proactief met de onderzoekers mee over het opzetten van onderzoek en zorgvernieuwing. Tevens is er een mogelijkheid om intervisie of schrijfbijeenkomsten te organiseren op dezelfde dag. NISPA forum vindt meestal plaats bij het NISPA, maar kan ook op de locatie van één van de instellingen plaatsvinden als het onderwerp aansluit bij één van de thema’s van de instelling. De vergaderpunten worden door het management en forumleden ingebracht.

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen krijgen een steeds prominentere plek binnen de (verslavingszorg)instellingen. NISPA heeft ook gezocht naar hoe de kennis van ervaringsdeskundigen het beste benut kan worden bij het initiëren en doen van onderzoek. Voor NISPA betekent het dat ervaringsdeskundigen een actieve rol hebben in het meedenken in het lopende onderzoeksproces om zo onderzoek neer te zetten dat beter aansluit op de behoeften van cliënten en de dagelijkse praktijk.

NISPA dag

NISPA dag vindt één keer per jaar plaats. Tijdens NISPA dag worden actuele onderzoeksprojecten door en voor medewerkers aan NISPA aangesloten instellingen gepresenteerd.

Bijeenkomst wetenschappelijke commissies van de instellingen

De voorzitters en leden van de wetenschappelijke commissies komen met het NISPA-management één keer per twee jaar bij elkaar om visie en focus onderling af te stemmen.

© 2024 Nispa ® alle rechten voorbehouden.