NISPA Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction

Ketenzorg rondom GHB problematiek

Aanbevelingen voor ketenzorg bij GHB-gerelateerde problemen

2015-2016

Waarom dit onderzoek?

De ketenzorg leek onvoldoende toegerust op de opvang van het toenemend aantal complexe GHB-(probleem)gebruikers en -verslaafden. Doel van dit project was het vinden van een betere afstemming tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij de zorgketen rond GHB-problematiek, zoals verslavingszorginstellingen, politie, ziekenhuizen en gemeenten. De focus lag hierbij op het inventariseren van bestaande afspraken, van knelpunten die worden ervaren in de ketenzorg en van mogelijke oplossingen voor die knelpunten.

Wat hebben we gedaan?

De informatie werd verzameld aan de hand van interviews met sleutelfiguren die in hun dagelijkse werk betrokken zijn (geweest) bij de ketenzorg rondom GHB-gebruikers - zowel recreatieve als chronische gebruikers. De sleutelfiguren waren afkomstig uit een stedelijke (Amsterdam) en een niet-stedelijke regio (West-Brabant), om eventuele verschillen tussen regio's in kaart te kunnen brengen. Tevens werd informatie meegenomen uit twee expertgroepen waarin lokale ketenpartners uit Etten-Leur (Noord-Brabant) en Zwolle (Overijssel) samen knelpunten en oplossingen met betrekking tot GHB-problematiek bespraken.

Wat hebben we gevonden?

De belangrijkste knelpunten die de sleutelfiguren benoemden, zijn 1) dat de problematiek als aandoening veelal zeer heftig is, waardoor het voor hulpverleners en betrokkenen moeilijk is ermee om te gaan. 2) dat het lastig is de juiste opvang te vinden voor een GHB-gebruiker met intoxicatie, overdosis of GHB-onthoudingssyndroom die buiten kantoortijd in crisis is, en 3) dat nazorg - in de breedste zin van het woord - niet optimaal geregeld is. Naast knelpunten benoemden sleutelfiguren ook punten die goed gaan. Oplossingen die sleutelfiguren voorstelden voor de genoemde knelpunten kunnen worden onderverdeeld in de thema’s kennisdeling en preventie, samenwerking in de keten en maatwerk bij de opvang en behandeling.

Op basis van de resultaten zijn enkele aanbevelingen geformuleerd. De voornaamste aanbevelingen zijn dat 1) afspraken en verantwoordelijkheden, in onderlinge samenspraak en afgestemd op de regio, worden vastgelegd, waarna op meer regelmatige basis en via kortere lijnen contact wordt onderhouden tussen de ketenpartners, 2) de verslavingszorg de ketenzorg gaat coördineren, 3) zorg meer op één locatie wordt aangeboden en meer op de individuele GHB-gebruiker wordt afgestemd en 4) nazorg in de vorm van o.a. informatieverstrekking, woonruimte en dagbesteding in een vroeg stadium georganiseerd wordt.

Wie zijn betrokken?

Het project ontving subsidie van het ministerie van VWS en werd uitgevoerd door Novadic-Kentron. De volgende personen zaten in het projectteam:

  • Renée Otte (projectcoördinator, Novadic-Kentron)
  • Cor Verbrugge (onderzoeksmedewerker, Novadic-Kentron)
  • Boukje Dijkstra (projectaanvrager Novadic-Kentron, directeur NISPA)

Publicaties

 

© 2023 Nispa ® alle rechten voorbehouden.